Lodno

Iné dokumenty

Sadzobník správnych poplatkov obce Lodno

Záverečný účet obce Lodno za rok 2017

Výročná správa obce Lodno za rok 2016

Sadzobník správnych poplatkov obce Lodno

Správa o činnosti OÚ

Výročná správa obce Lodno za rok 2015

Výročná správa obce Lodno za rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie I. štvrťrok 2015

Správa nezávislého auditora - strana 1, strana 2

Rozpočet na roky 2015-2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie IV. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie III. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € za obdobie II. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ za obdobie IV. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ za obdobie lII. štvrťrok 2013

Výročná správa obce Lodno za rok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1 000,- € za obdobie II. štvrťrok 2013

Poplatky za vydanie rybárskeho lístka na rok 2013

Poplatky za prenájom priestorov v Dome kultúry a vyhlásenie v rozhlase

Smernica č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1 000,- € za obdobie I. štvrťrok 2013

Zápisnica z vyhodnotenia priskumu trhu na projekt Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment v povodí v katastri Obce Lodno

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu (zákazka s nízkou hodnotou) na predmet obstarávania, ktorým je vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Žiadosť o vyplatenie spoluúčasti poistného, Tomáš Karas

Správa nezávislého auditora

Záverečný účet Obce Lodno za rok 2011

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok posilňovne

Prevádzkový poriadok ihriska