Lodno

Ako vybaviť

Splnomocnenie

Súhlas s prihlásením na pobyt

Žiadosť o zápis stavby postavenej po 1.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej pred 1.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

 

MIESTNE  DANE  A  POPLATKY

Oznámenie odpady jedna osoba 

Oznámenie odpady viacero osôb

Oznámenie o psoch    

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti PO

Daň z nehnuteľnosti používanej na viaceré účely

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 

STAVEBNÉ  KONANIE

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

Žiadosť o vydanie povolenia na zvlášne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávka

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby PO

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby FO

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie súpisného čísla pre budovu

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Súhlas susedov na uskutočnenie drobnej stavby

 

ŽIVOTNÉ   PROSTREDIE

Žiadosť o výrub dreviny

Žiadosť o zmenu druhu pozemku

Nahlásenie škody spôsobenej poľovnou zverou na poľnohospodárskych kultúrach

 

DEDIČSKÉ   KONANIE

Žiadosť o prejednanie novoobjaveného majetku