Lodno

Zmluvy, Dohody 2011

Dodatok č.1 o odpadoch
zverejnené dňa 2.12.2011

 

Nájomná zmluva na realizáciu úpravy vodného toku Lodnianka stavbou protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodnianka

zverejnené dňa 25.11.2011

 

Dodatok č.2 k Dohode č.61/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatreni na ochranu proti povodňami

zverejnené dňa 16.11.2011

 

Dodatok č.1 k Dohode č.61/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

zverejnené dňa 16.11.2011

 

Kúpna zmluva č. 1050/2011 na kúpu parcely KN č.565/2 v podiele 1/1

zverejnené dňa 07.11.2011

 

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu projektu č. 034-11-2231-001 o zabezpečení externého manažmentu k projektu "Protipovodňové opatrenia v obci Lodno"

zverejnené dňa 31.10.2011

 

Dodatok č.2 k Zmluve č. ZA00502 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zverejnené dňa 20.10.2011

 

Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha

zverejnené dňa 03.10.2011

 

Dohoda č. 61/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

zverejnené dňa 05.09.2011

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu č. 259/PG02/2008 C z názvom " Zateplenie kultúrneho domu Lodno".

zverejnené dňa 10.08.2011

 

Zmluva č. 02/2011 na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

zverejnené dňa 15.07.2011

 

Dodatok č.1 k Zmluve č. 31/007/11 o Dexia Komunál Eurofondy úvere (B)

zverejnené dňa 23.05.2011

 

Dodatok č.2 k Zmluve č. KaHR-22VS-0801/0002/35 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zverejnené dňa 16.05.2011

 

Dodatok č.1 k Zmluve č. KaHR-22VS-0801/0002/35 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zverejnené dňa 11.04.2011

 

Zmluva č. 31/007/11 o Dexia Komunál Eurofondy úvere (B)

zverejnené dňa 15.03.2011

 

Zmluva č. 1982 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

zverejnené dňa 25.2.2011