Lodno

Verejná obchodná súťaž

Obec Lodno vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Investičný úver pre obec Lodno“. Podrobné informácie nájdete - TU.

zverejnené dňa 30.9.2016


 

Verejné obstarávanie

Obec LODNO je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: Obec LODNO
Sídlo: Obecný úrad Lodno, Lodno č. 228,023 34 Kysucký Lieskovec, okr. Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Alžbeta Suriaková, starostka obce
Číslo účtu:
IČO: 00314102
DIČ: 2020573106
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Kontakt: 041/4231721, 0903508339, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Obec LODNO je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
2. zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke obce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
Podľa §9 , ods 9:
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

Rekonštrukcia domu smútku

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnené dňa 12.2.2016

 

Názov zákazky: "Projektová dokumentácia - rekonštrukcia domu smútku v obci Lodno"

Bližšie informácie - TU.

 

Výzva na predkladanie ponúk - TU.

 

Zmluva štúdie o uskutočneniteľnosti - TU.

 


 

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podl'a § 41 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon"), po kliknutí sa otvorí v PDF

 

 

Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013 www.e-vestnik.sk
Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka
5881 - MSP
5881 - MSP
Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Čítať ďalej: Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

Protipovodňové opatrenia

Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013
www.e-vestnik.sk

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

5881 - MSP

5881 - MSP

Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Čítať ďalej: Protipovodňové opatrenia

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno

vlajka eu logo kahr logo siea1

 

Čítať ďalej: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Korchaň, Lodno.

     cesta tn(po kliknutí na obrázok sa Vám otvorí dokument)

Podmienky verejnej súťaže                                                                                     TU
Zoznam uchádzačov                                                                                                    TU
Komisia                                                                                                                            TU
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk                                                                          TU