Lodno

Zlepšenie vybavenosti futbalového klubu

Zápisnica z prieskumu trhu

Informácia o výsledku výberového konania

SPORTIKA GROUP s.r.o.

KYMA SPORT AGENCY s.r.o.

JOZEF POHLOD

zverejnené dňa 4.12.2019


 

Verejná obchodná súťaž

Obec Lodno vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Investičný úver pre obec Lodno“. Podrobné informácie nájdete - TU.

zverejnené dňa 30.9.2016


 

Verejné obstarávanie

Obec LODNO je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: Obec LODNO
Sídlo: Obecný úrad Lodno, Lodno č. 228,023 34 Kysucký Lieskovec, okr. Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Alžbeta Suriaková, starostka obce
Číslo účtu:
IČO: 00314102
DIČ: 2020573106
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Kontakt: 041/4231721, 0903508339, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Obec LODNO je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
2. zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke obce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
Podľa §9 , ods 9:
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

Rekonštrukcia domu smútku

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnené dňa 12.2.2016

 

Názov zákazky: "Projektová dokumentácia - rekonštrukcia domu smútku v obci Lodno"

Bližšie informácie - TU.

 

Výzva na predkladanie ponúk - TU.

 

Zmluva štúdie o uskutočneniteľnosti - TU.

 


 

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podl'a § 41 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon"), po kliknutí sa otvorí v PDF

 

 

Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013 www.e-vestnik.sk
Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka
5881 - MSP
5881 - MSP
Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Čítať ďalej: Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

Protipovodňové opatrenia

Oznámenie o metóde | Vestník číslo 75/2013 - 17.4.2013
www.e-vestnik.sk

Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka

5881 - MSP

5881 - MSP

Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Čítať ďalej: Protipovodňové opatrenia

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Korchaň, Lodno.

     cesta tn(po kliknutí na obrázok sa Vám otvorí dokument)

Podmienky verejnej súťaže                                                                                     TU
Zoznam uchádzačov                                                                                                    TU
Komisia                                                                                                                            TU
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk                                                                          TU

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno

vlajka eu logo kahr logo siea1

 

Čítať ďalej: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno