Lodno

Zmluvy, Dohody 2013

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 05.12.2013

 

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 05.12.2013

 

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 21.11.2013


Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie ovplyvňovania sociálno-patologických javov s školskom prostredí

zverejnené dňa 21.11.2013

 

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

zverejnené dňa 29.09.2013

 

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 03.11.2013

 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zverejnené dňa 25.10.2013

 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

zverejnené dňa 25.10.2013

 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 02/2011

zverejnené dňa 30.09.2013

 

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

zverejnené dňa 25.09.2013

 

 

Darovacia zmluva

zverejnené dňa 10.09.2013

 

Zmluva o termínovanom úvere č. 793/2013/UZ

                                                           Strana č.1

                                                           Strana č.2

                                                           Strana č.3

zverejnené dňa 28.08.2013

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1291/2013/D

                                                          Strana č.1

                                                          Strana č.2

                                                          Strana č.3

zverejnené dňa 28.08.2013

 

Dohoda č.52/§50j/NS 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zmluva č.  MK-479/2013/7.1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 13K114077    strana 1,  strana 2

 

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení externého managementu projektu č. 034-11-2231-001

zverejnené dňa 21.06.2013

 

Kúpna zmluva na informačné tabule

zverejnené dňa 09.06.2013

 

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pri stavbe "Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka".

zverejnené dňa 09.05.2013


Zmluva o poskytnutí dotácie
na akciu XVI. Rozprávačské Lodno

zverejnené dňa 04.05.2013

 

Zmluva číslo 070/2.1 MP/201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zverejnené dňa 02.05.2013

 

Mandátna zmluva na verejné obstarávanie na dodávateľa tovarov a poskytovateľa služieb pre "Protipovodňové opatrenia a regulácia toku Lodňanka"

zverejnené dňa 13.02.2013

 

Rámcová kúpna zmluva
zverejnené 1.1.2013