Lodno

Iné dokumenty

Záverečný účet obce Lodno za rok 2023

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2024

Zásady podávania, preverovania a evidovania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Rozpočet obce Lodno na roky 2024-2026

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024

Potvrdenie o prevzatí elektroodpadu

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Záverečný účet obce Lodno za rok 2022

Cenník poplatkov za prenájom nebytových priestorov 

Rozpočet obce Lodno na roky 2023-2025

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022

Záverečný účet obce Lodno za rok 2021

Zásady odmeňovania poslancov obce Lodno

Schválený rozpočet obce Lodno na roky 2022-2024

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022

Rozpočet obce Lodno na roky 2022-2024
Zvrejnené dňa 30.11.2021

Záverečný účet obce Lodno za rok 2020
zverejnené dňa 10.5.2020

Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce Lodno na roky 2021 2023

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021

Rozpočet obce Lodno na roky 2021-2023
zverejnené 1.12.2020

Plán kontrolných činností obce Lodno na 2. polrok roku 2020

Záverečný účet obce Lodno za rok 2019

Program hospodárskeho rozvoja obce 2020-2029 
zverejnené 25.3.2020

Návrhy rozpočtov na roky 2020, 2021, 2022

Výročná správa obce Lodno za rok 2018

Správa nezávislého auditora k 31.12.2018

Program odpadového hospodárstva obce Lodno na roky 2016-2020

Záverečný účet obce Lodno za rok 2018

Sadzobník správnych poplatkov obce Lodno

Záverečný účet obce Lodno za rok 2017

Výročná správa obce Lodno za rok 2016

Sadzobník správnych poplatkov obce Lodno

Správa o činnosti OÚ

Program hospodárskeho rozvoja obce 2005-2015

Výročná správa obce Lodno za rok 2015

Výročná správa obce Lodno za rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie I. štvrťrok 2015

Správa nezávislého auditora - strana 1, strana 2

Rozpočet na roky 2015-2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie IV. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€ za obdobie III. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € za obdobie II. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ za obdobie IV. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,-€ za obdobie lII. štvrťrok 2013

Výročná správa obce Lodno za rok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1 000,- € za obdobie II. štvrťrok 2013

Poplatky za vydanie rybárskeho lístka na rok 2013

Poplatky za prenájom priestorov v Dome kultúry a vyhlásenie v rozhlase

Smernica č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1 000,- € za obdobie I. štvrťrok 2013

Zápisnica z vyhodnotenia priskumu trhu na projekt Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment v povodí v katastri Obce Lodno

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu (zákazka s nízkou hodnotou) na predmet obstarávania, ktorým je vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Správa nezávislého auditora

Záverečný účet Obce Lodno za rok 2011

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok posilňovne

Prevádzkový poriadok ihriska