Lodno

VZN obce

Všeobecné záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku MŠ a školských zariadení

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o komunálnom odpade

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 a Dodatku č. 1 o komunálnom odpade

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Lodno o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 obce Lodno o miestnej dani z nehnuteľnosti

Dodatok č. 6 k Všeobecne závúznému nariadeniu č. 2/2011 a dodatkom č. 1,2,3,4,5

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 a dodatkom č.1,2,3

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 a jeho dodatkom č.1,č.2,č.3,č.4 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,...

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia od 1.1.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chove na území obce Lodno

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 39/2015

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 39/2015

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 20/2010

Všeobecné záväzné nariadenie č. 48/2018 
o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory...

Všeobecné záväzné nariadenie č. 49/2018 
o záväzných častiach zmien...

Všeobecné záväzné nariadenie č. 50/2018 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lodno č.2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lodno č.1/2016
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lodno č.2/2015
o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lodno č.1/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobilosti obce Lodno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lodno č. 1/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2013
o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch na území obce LODNO.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lodno č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Lodno

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lodno č. 2/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za túto službu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/ 2005 na poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu kultúrno-spoločenských aktivít a športových aktivít na území obce Lodno a pre občanov obce Lodno

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za túto službu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o prenájme hrobového miesta v obci Lodno

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o verejnom poriadku a verejnej čistote